Ochrana osobných údajov

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, nadobudnú dňom 25.05.2018 účinnosť nové pravidlá spracovania osobných údajov.
 
Článok 1
SPRACOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ stránky www.zacinampodnikat.sk (ďalej len predávajúci), ktorým je:
ACCLI profit, s.r.o.
Ľ. Fullu 62
841 05  Bratislava
IČO: 36705039
DIČ: 2022285441
IČ DPH: SK2022285441
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu BA I, vložka č. 43338/B. 
Zodpovedná osoba: Ing. Lucia Baričič
email: info@zacinampodnikat.sk
 
Článok 2
ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý/prechodný pobyt, tel.č. a e-mailová adresa sa spracovávajú na účely plnenia zmluvných povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy, vrátane reklamácií a iných súvisiacich úkonov.
Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu aj pre účely marketingu, pri existujúcich klientoch na základe oprávneného záujmu predávajúceho, a pri nových klientoch pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Tento súhlas, ako i zasielanie marketingových materiálov v prípade existujúcich klientov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adrese info@zacinampodnikat.sk alebo písomne na adrese predávajúceho.
 
Článok 3
COOKIES
Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy.
Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:
a) súbory cookie potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
b) súbory cookie ktoré umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
c) súbory cookie, ktoré si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.
Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.
 
Článok 4
DOBA SPRACOVANIA OSOBÝCH ÚDAJOV
Predávajúci uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované.
Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).
 
Článok 5
OSOBY MAJÚCE PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
Za účelom možnosti poskytovať Vám kvalitné služby je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s predávajúcim. Ide o servisné spoločnosti pre IT, advokátske kancelárie, zodpovedná osoba, daňové a účtovné spoločnosti, pošta, kuriérne spoločnosti a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti predávajúceho.
Predávajúci sa zaväzuje dbať na spoľahlivosť pri výbere zmluvných partnerov. Súčasťou zmluvy so zmluvným partnerom sú vždy pravidlá ochrany osobných údajov.
 
Článok 6
OSOBY MAJÚCE PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
V súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov máte právo sa obrátiť na predávajúceho a ním určenú zodpovednú osobu a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné údaje). Máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú, právo na výmaz, opravu, právo namietať, právo na obmedzenie spracovávania a právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe. V prípade ak to uznáte za vhodné sa môžete so sťažnosťou obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na zodpovednú osobu predávajúceho prostredníctvom e-mail: info@zacinampodnikat.sk alebo na adrese predávajúceho.