Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov prostredníctvom internetovej stránky zacinampodnikat.sk.
Predávajúci:
ACCLI profit, s.r.o.
Ľ. Fullu 62
841 05  Bratislava
IČO: 36705039
DIČ: 2022285441
IČ DPH: SK2022285441
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu BA I, vložka č. 43338/B. 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2626818655/1100, IBAN: SK62 1100 0000 0026 2681 8655
Email: info@zacinampodnikat.sk
Kupujúci: je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len kupujúci), ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území SR.
Článok 2
OBJEDNÁVKA PRODUKTU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Kupujúci navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky zacinampodnikat.sk.
Vzhľadom na charakter ponúkaných produktov, kupujúci musí byť v čase uzatvorenia zmluvy s predávajúcim starší ako 18 rokov. Predávajúci považuje vyplnenie objednávkového formulára zo strany kupujúceho za čestné prehlásenie, že kupujúci dosiahol v čase uskutočnenia objednávky online - produktov 18 rokov veku. Pri notifikovaní zo strany 3. osoby o nesprávnosti údajov o veku kupujúceho  bude v prípade osoby maloletej ako odberateľa produktov okamžite zablokovaný prístup k poskytovaným produktom.
Ďalšou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim, pričom predávajúci neuskutočňuje formálne potvrdenie objednávky, návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho prijíma  samotným dodaním produktu na e-mailovú adresu spotrebiteľa resp. potvrdením účasti na seminári prostredníctvom e-mailu.
Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie produktu vyhlásenými predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení) a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.
 
Článok 3
PRODUKTY
Produktom je zakúpený eBook vo verzii pdf, animované videá alebo online osobné ekonomické poradenstvo. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť škálu poskytovaných produktov. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
 
Článok 4
CENA PRODUKTOV
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za nadobudnutý produkt uvedenú pri objednávke v internetovom obchode predávajúceho pri objednávanom produkte platnú v čase objednania. Všetky ceny sú s DPH, keďže predávajúci je platca DPH. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.
Prevzatie tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím produktu sa rozumie prevzatie prístupových údajov k produktom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 
Článok 5
AUTORSKÉ PRÁVA PREDÁVAJÚCEHO A ZMLUVNÁ POKUTA ZA ICH PORUŠENIE
Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom autora Lucia Baričič v zmysle Autorského zákona, zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení a jedine autor má k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. §§ 19  a 20 citovaného zákona. Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autora predáva diela autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely spotrebiteľov. Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné osobné účely, t. j. na účel, ktorý nie je priamo a ani nepriamo obchodný. Kupujúci – Spotrebiteľ nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom sprístupňovať novej verejnosti, t.j. šíriť a ani sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený produkty spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez súhlasu autora.
V prípade porušenia autorských práv autora akoukoľvek formou a spôsobom, je predávajúci (ako aj samotný autor) oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti kupujúceho.

 

Článok 6
PLATOBNÉ PODMIENKY, DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY
Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté on-line produkty a služby prostredníctvom platobného systému (zahŕňa výber medzi online platbou kartou a online platbou bankovým prevodom) na internetových stránkach predávajúceho.
Dodacia lehota pri on-line produktoch je 24 hodín od prijatia platby na účet predávajúceho. Na základe prijatia platby kupujúci dostane   e-mailom najneskôr do 24 hodín prístupové údaje k on-line produktu, ktorý je postupne uvoľňovaný pre užívateľa podľa štruktúry produktu. 
Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. V prípade predĺženia dodacej lehoty predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania a zároveň si vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.
 
Článok 7
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za nezávadné, ak  je to reálne možné a ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu resp. služby.
Na online produkty zakúpené prostredníctvom internetových stránok zacinampodnikat.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje poskytnutie prihlasovacích údajov pre kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny zo strany kupujúceho.
V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese
info@zacinampodnikat.sk.
Ak bude reklamácia odôvodnená a v závislosti od povahy vady plnenia, pri neodstrániteľnej vade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného on-line produktu alebo služby do 48 hodín od potvrdenia reklamácie za súčasného okamžitého (t.j. ihneď po doručení odstúpenia predávajúcemu) ukončenia platnosti prístupových údajov kupujúceho k zakúpenému produktu. V prípade odstúpenia od zmluvy už po čiastočnom nezávadnom použití online produktov, bude kupujúcemu vrátená alikvótna časť kúpnej ceny.
Pri odstrániteľných vadách plnenia kupujúci poskytne predávajúcem možnosť nápravy uvedenej vady na základe povahy produktu.
 
Článok 8
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
V prípade zakúpenia online produktov nie je možné odstúpiť od zmluvy s predávajúcim a žiadať vrátenie kúpnej ceny, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu online kurzu prostredníctvom internetovej stránky zacinampodnikat.sk, ktorú predávajúci na účely predaja elektronického obsahu využíva, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Vrátenie kúpnej ceny za elektronický obsah nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie kúpnej ceny kupujúcim elektronického obsahu v prípade nevyužitia elektronického obsahu.

 

Článok 9
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.
Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke Predávajúceho pod záložkou Ochrana osobných údajov.
Predávajúci použije zverejnenie príbehu kupujúceho a úspechov ním dosiahnutých následkom použitia online produktov predávajúceho, t. j.za účelom tzv. referencie na online produkty predávajúceho výhradne na účely marketingu predávajúceho a za účelom informovania verejnosti, a to len po predchádzajúcom súhlase kupujúceho.
Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia nebudú zverejnené s výnimkou tých údajov, ktoré sám kupujúci uvedie vo svojom príbehu zaslanom predávajúcemu.

 

Článok 10
VOĽBA PRÁVOMOCI A ROZHODNÉHO PRÁVA
Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Článok 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.